Promovendi


Drs. Linda Martin

Promovendus
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
Tel: 020 - 512 42 31
E-mail: linda.martin@inholland.nl

Als psycholoog ben ik verbonden aan de Verloskunde Academie Amsterdam en aan de Deliver studie. Binnen deze studie voer ik een promotieonderzoek uit met de titel 'Prenatale counseling voor screening op aangeboren afwijkingen door verloskundigen; Afstemming op behoeften van aanstaande ouders in de zwangerschap' (Prenatal counseling by midwifes on congenital abnormalities: tailoring to the needs of future parents).

 

Esther Feijen MSc

Promovendus
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
Tel: 050 - 361 88 86
E-mail: esther.feijen@inholland.nl

Onderwerp: Het zorggebruik en de determinanten van zorggebruik van de zwangere en pas bevallen vrouw bij de verloskundige en huisarts.

De Deliver studie is voor mij de uitgelezen kans om te onderzoeken met welke zorgvraag zwangere vrouwen bij verloskundigen en huisartsen komen. Daarnaast wil ik met de gegevens van Deliver te weten komen of er groepen van vrouwen zijn die geen of weining gebruik maken van ons zorgaanbod betreft prenatale zorg. Deze groep is een kwetsbare groep waar wij als verloskundige op tijd inzicht in moeten krijgen, dit om morbiditeit en mortaliteit te voorkomen.

 

Trudy Klomp MSc

Promovendus

Projecteider Deliver, verloskundige en docente innovatie en beleid AVAG
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
Tel: 020 - 512 42 31
E-mail: trudy.klomp@inholland.nl

Onderwerp: Management of labour pain

De studie wil inventariseren welke vorm van pijnbeheersing tijdens de barig het meest voorkomt in de eerstelijns verloskunde zorg in Nederland; welke verwachtingen zwangere vrouwen en hun begeleidende verloskundigen hebben over de mate van pijn tijdens de baringen, het omgaan met deze pijn en wat hun ervaringen zijn; welke methoden, inclusief methoden voor pijnbeheersing, de mate van tevredenheid beïnvloeden over de baring.

Het uiteindelijke doel van de studie is een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de eerstelijns verloskundige zorg tijdens de baring door verbeterde pijnbeheersing, die tevens voldoet aan de verwachtingen van de zwangere vrouw.

 

Janneke Gitsels MA

Promovendus

Veloskundige van Verloskundigenpraktijk Lavita, gastdocent aan de Verloskunde Academie Groningen (medische ethiek) en theoloog
Tel:075 -650 2174
E-mail: janneke@hllp.nl

Onderwerp: Islam and client decision making on prenatal screening. Practice and theory in the Netherlands.

De studie wil onderzoeken voor welke hoofdstromingen binnen de Islam geloofsovertuigingen een rol spelen in de besluitvorming rondom de prenatale screening voor zwangere moslimvrouwen in Nederland; in hoeverre de verloskundige haar counseling hierop aanpast; welke beslissingen de moslimvrouwen nemen, en of dit tot implicaties voor haar huidige vorm van prenatale screening zal leiden. Met deze studie willen we een bijdrage leveren aan de (ethische) discussie rondom de prenatale screening.

 

Agatha Boerleider

Promovendus

NIVEL Utrecht
E-mail: a.boerleider@nivel.nl

Ik ben als promovendus verbonden aan het Deliver onderzoek getiteld "Allochtone zwangere als clïënt in de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland: redenen voor inadequaat zorggebruik", en heb hiervoor geneeskunde en public health (epidemiologie) gestudeerd.
Dit promotieonderzoek richt zich op zwangere vrouwen afkomstig uit de vier grootste niet-westerse allochtone groepen in Nederland, namelijk zwangeren van Marokkaanse, Turks, Surinaamse en Antilliaanse herkomst. Aangezien een belangrijk deel van de cliënten in de Nederlandse verloskundige zorg en kraamzorg van allochtone herkomst is, is het belangrijk om ook hun ervaringen, verwachtingen en behoeften mee te nemen in de Deliver-studie.

Het voornaamste doel van dit promotieonderzoek is het nagaan van de redenen van inadequaat gebruik van de verloskundige zorg en kraamzorg door bepaalde allochtone vrouwen ten opzichte van allochtone vrouwen die wel adequaat gebruik maken van deze zorg. Hierbij worden barrières van zowel de cliënt als professionelen zijden onderzocht. Er zal eveneens inzicht geboden worden in de toegankelijkheid en kwaliteit van de huidige verloskundige zorg en kraamzorg voor allochtone cliënten. Tevens zal er worden nagegaan welke knelpunten er bestaan in de zorg aan allochtone cliënten tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode, en of het beleid ten opzichte van allochtone cliënten moet worden aangepast.

Bij dit onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van de data van de nationale Deliver-studie, en zullen er specifiek voor dit promotieonderzoek individuele interviews gehouden worden met verloskundigen en kraamverzorgers. Tevens zullen er focusgroepen en diepte interviews gehouden worden met allochtone cliënten, gericht op de verloskundige zorg en kraamzorg aan allochtone cliënten en hun visie op verloskundige zorg, bevalling en kraamzorg in Nederland.

 

Monique Pereboom MSc

Promovendus 

Junior onderzoeker Deliver studie
Midwifery Science, EMGO+ Instituut / VU medisch centrum Amsterdam
Tel: 020 - 444 84 06 / 020 - 512 45 76
E-mail: m.pereboom@vumc.nl

Onderwerp: Infectieziekten in de zwangerschap; voorlichting en voorkomen.

Naast mijn werkzaamheden als junior onderzoeker van de Deliver studie voer ik een promotie onderzoek uit naar infectieziekten in de zwangerschap. Ik ga kijken naar de kennis van zwangere vrouwen en verloskundigen over bepaalde preventieve infectieziekten. Daarnaast ga ik onderzoeken wat de prevalentie van chlamydia trachomatis onder zwangere vrouwen in Nederland is en door middel van welke risicofactoren verloskundigen het beste hun selectieve screening kunnen uitvoeren.

 

Carien Baas

Verloskundige Stadspraktijk Groningen/Academie voor de Verloskunde Amsterdam Groningen
Tel: 050 3618849
E-mail: carien.baas@inholland.nl

Tot januari 2011 was ik werkzaam als verloskundige bij de Verloskundige Stadspraktijk in Groningen. In januari 2011 ben ik gestart met een promotietraject naar continue begeleiding. Nu ga ik deels bij mijn praktijk en deels bij de Academie voor de Verloskunde Amsterdam Groningen aan het onderzoek naar continue begeleiding tijdens partus werken. Dit onderzoek is het vervolg van het onderzoek wat ik heb verricht ter afsluiting van mijn Masterstudie. In deze thesis heb ik de visie van de kraamverzorgende onderzocht op vervroegde partusassistentie.

Catja Warmelink 

Promovendus
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
Tel: 050-36 18 886
E-mail: Catja.warmelink@inholland.nl

Sinds 2004 ben ik als docent werkzaam bij de Verloskunde Academie Groningen. Vanaf 1 september start ik als promovendus bij de AVAG en blijf daarnaast nog 2 dagen in de week lesgeven.

Het onderwerp: Organisatie van de verloskundige zorg
Het doel van het promotieonderzoek is ondermeer het in kaart brengen, met behulp van in de Deliver studie verzamelde gegevens, van (ontwikkelingen in) de organisatie van de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland. Verder willen we onderzoeken of er een verband is met de uitkomsten van zorg en met de verwachtingen en ervaringen van cliënten met betrekking tot inhoud, organisatie en kwaliteit van zorg en aanbevelingen geven voor het verder verbeteren van de verloskundige organisatie in Nederland.
Zelf ben ik eerder bezig geweest met kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar vrouwen die -al dan niet met behulp van vruchtbaarheidsbehandelingen- ‘eindelijk’ zwanger zijn geworden.

Ruth Baron

Promovendus
Academie Verloskunde Amsterdam Groningen
Tel: 020-4445712
E-mail: r.baron@inholland.nl

Nadat ik vorig jaar ben afgestudeerd aan de VU in de Gezondheidswetenschappen, ben ik een jaar als onderzoeksassistent gaan werken bij de afdeling Midwifery Science van het EMGO+ instituut. Vanaf 1 september 2011 ben ik begonnen aan een promotietraject met als thema “Lifestyle en zwangerschap”.
Uit de literatuur blijkt dat maternale leefstijl-gerelateerde factoren zoals roken, drinken, voeding en stress, van grote invloed kunnen zijn op de gezondheid van het ongeboren kind. Behalve om een beeld te kunnen schetsen van de huidige situatie onder zwangere vrouwen in Nederland mbt leefstijl en zwangerschapsuitkomsten, hoop ik de komende jaren ook een bijdrage te kunnen leveren aan wat er vanuit de eerste lijn kan worden gedaan aan preventie en het bevorderen van gezond gedrag.