Hoofdvragen en aanpak


Gedurende een jaar wordt op verschillende manieren informatie verzameld over hetzelfde proces. De gegevensverzameling zal gaan plaatsvinden bij zowel verloskundigen en hun medewerkers als bij cliënten. De hoofdvragen van Deliver zijn:

  • Hoe is de kwaliteit van zorg door de verloskundige (professionele kwaliteit preconceptioneel, prenataal, nataal en postnataal, communicatie, cliëntveiligheid, cliëntervaring)?
  • Hoe is de organisatie van de eerstelijns verloskundige zorg (poortwachterfunctie, rolverdeling, afstemming, verantwoordelijkheden, samenwerking met anderen, continuïteit van zorg, ICT, studentbegeleiding)?
  • Hoe is de toegankelijkheid van verloskundige zorg (bereikbaarheid, zorggebruik, verloskundige problemen bij de huisartsenpost)?

Onderzoeksgebieden

Zorgdomein               

Kwaliteit van zorg

Organisatie van zorg

Toegankelijkheid van zorg

Preconceptiezorg

Verloskundige poortwachterfunctie en verwijslijnen

Bereikbaarheid

 

Prenatale zorg

Rolverdeling

Zorggebruik

Natale zorg

Samenwerking intern/extern

Verloskundige problemen HA-post

 

 

Postnatale zorg

Continuïteit van zorg

 

Overige kwaliteits-indicatoren

Cliëntervaringen, risicopercepties en tevredenheid

ICT

 

Communicatie en gezondheidsvoorlichting

Eerstelijns verloskunde in de toekomst

 

Cliëntveiligheid

Studentbegeleiding

 

 

Aanpak
Begin 2008 is het onderzoeksplan afgerond. Er vindt een veldraadpleging plaats, waardoor alle belanghebbende partijen worden betrokken bij de opzet en werkwijze van het onderzoek.

In de Deliver-studie wordt van een integrale dataverzameling gebruik gemaakt, dat wil zeggen: dataverzameling bij zowel professionals als bij hun medewerkers en cliënten. Dit wordt uitgevoerd met behulp van verschillende methoden, zoals verzameling van Landelijke Verloskundige Registratiegegevens en zwangerschapskaartgegevens, enquêtes, interviews en mogelijk video-opnames van cliëntcontacten.

Het is de bedoeling tegelijk met de Deliver-studie een aantal promotietrajecten te starten, waarvoor de data van de Deliver-studie gebruikt worden. De promovendi zijn bij voorkeur verloskundigen met een afgeronde masteropleiding. Docenten zullen gestimuleerd worden zich door deelparticipatie in deze studie verder te bekwamen in het uitvoeren van onderzoek. Ook studenten van de verloskundeopleiding krijgen de gelegenheid om gedurende hun onderzoeksstages te participeren in de studie.